Business Intelligence

Business Intelligence (BI) използва Вашите данни, за да изготви анализи и оценки, като по този начин идентифицира ключовите фактори и като Ви момаг да разпознаете нови тенденции и да вземате информирани решения. Стандартизирани BI анализи са интегрирани в различни части на abas Business Suite

 

Business Intelligence (BI) в abas ERP

 

BI използва данни от ежедневните операции от abas ERP за изготвяне доклади, отчети, анализи и оценки, също и за определяне на ключови фигури/ фактори. Това помага да разпознаете бизнес тенденциите рано и вземате информирани решения. BI оптимизира планирането, анализа и отчитането. С натискането на един бутон осигурява всички необходими компоненти за създаване на работни екрани, графики и табла, даващи поглед върху цялата компания.

 

 

Съществени предимства с BI в abas:

  • Едновременен анализ и визуализация на бизнес информацията във всички важни измерения.

  • Достатъчна и навременна информация за да се определят критични точки за цялата компания.

  • Достъп в реално време до напълно интегрирани отчети, справки и анализи

  • Прецизни шаблони на решения, които допринасят за сигурността на вашата фирма.

  • Симулации в реално време, генериране на сценарий, както и бюджетиране и прогнозиране на всички нива.

  • Пълна инфраструктура, от събиране на данни (ETL), поддържане на данни (OLAP) до визуализация.

 

Стандартни отчети в abas Business Suite

Стандартни отчети за покупки, продажби, CRM, EDI и управление на материалите са включени в BI пакета за abas Business Suite Данните в BI приложенията се основават на данни от системата. Освен стандартни BI отчети, са достъпни възможности за създаване на персонализирани отчети със свободно определени параметри.

 

BI стандартни отчети за " Покупки"

Стандартните отчети за " Покупки" оценява платени и неплатени фактури, известия за доставка(стокови разписки), и поръчки за покупка в ERP системата.

 

BI стандартни отчети за "продажби"

Стандартните отчети за "продажби" оценяват платени и неплатени фактури в местната валута. Дименсиите се базирани на сделка, дата на фактурата, контрагент  и т.н.

 

BI стандартни отчети за "CRM"

CRM отчетите оценяват въведените възможности за сделка, запитвания и поръчки за продажби. С BI стандартни отчети за CRM може да оценявате дейността по пред-продажбите и продажбите, което гарантира добра основа за вземането на решения .

 

BI стандартни отчети за "EDI"

Отчетите дават оценка на прогнозните графици за доставка, изпратени чрез EDI. Основен акцент е сравнението на заявените и доставените количества.

 

BI стандартни отчети за "Управление на материалите"

Оценяват се материалните запаси към определена дата и свързаните с тях складови движения.

 

Всички анализи са част от ERP пакета abas Business Suite , като са възможно всякакви модификации и допълнения според нуждите на компанията