Много новини за abas ERP   ( English )

Възможност за финансиране на ERP

Oтворена e за прием на проекти е Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

Днес 16.06.2016 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" обяви за открита процедурата по подбор на проекти № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".

ERP финансиране на проекти
Подаването на проектите се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване" на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Проектните предложения могат да бъдат подавани най-късно до 15.08.2016 г.

За кого е предназначена програмата:
Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
Компании с минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
Компании, реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години, както следва: микро предприятия - над 250 000 лв.
малки предприятия - над 750 000 лв.
средни предприятия - над 3 000 000 лв.

Компании, развиващи своята основна икономическа дейност в някой от следните сектори:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
Интензивни на знание услуги
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

Допустими дейности за финансиране:

 

  • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/ международни стандарти
  • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
  • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
  • Ре-сертификация на системите за управление
  • Реинженеринг на процесите в предприятията
  • Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
  • Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
  • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
  • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)

Размер на финансирането:
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 70% от стойността на проекта
Размер на БФП за проект - 50 000 до 391 166 лв.

Срокове:
Старт на процедурата – 16 юни 2016 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:30 часа на 15 август 2016 г.

Средно (0 Гласове)
The average rating is 0.0 stars out of 5.