Какво е ERP система?

(Интегрирана система за управление на бизнеса)

ERP обикновено се свързва със софтуер или система, която управлява цялата информация и функции на определен бизнес или компания. Терминът е използван за пръв път от компанията Gartner през 1990г. ERP системите покриват всички основни функции на компаниите, без значение от тяхната сфера на дейност. Към днешна дата такъв софтуер се използва също така и в организации с идеална цел, правителства и др. Примери за модули, включени в стандартен ERP пакет: управление на снабдителната мрежа, производство, складово управление, CRM (Client Relationship Management), онлайн продажби, управление на поръчки за покупка/продажба, финанси, човешки ресурси и др. В повечето случаи ERP системите  предлага единна база данни за отделните софтуерни модули, като посочените горе и др., с което многократно се подобрява прегледа и управлението на компанията.

Липсата на ERP система в повечето случаи води до липса на комуникация между различните отдели на компанията, неефективен и непълен обмен на информация, усложнен цялостен поглед върху фирмената дейност, отнемане на твърде много време на служителите за различна рутинна работа и т.н. Това е предпоставка за непълното и нерационалното използване и управление на ресурсите на компанията (човешки, финансови и др.), грешки при взимането на решения, удължаване на времето, необходимо за взимане на решения, понижена конкурентоспособност, намалена гъвкавост и т.н. За повече информация вижте тук

 

 

Защо ERP система?

 

Интегрираните ERP системи за управление на бизнеса разполагат с множество инструменти за взимане на решения, които дават пълна и детайлна картина на бизнеса на компанията в реално време, при това във всяко едно негово сечение.

 

ERP системите гарантират.

 • Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време;

 • Минимизиране на риска от въвеждане на некоректни данни;

 • Гъвкавост и бързина на извличане на данните - бърза и лесна отчетност;

 • Детайлизирана отчетност;

 • Консолидация на данните;

 • Финансов анализ;

 • Бюджетиране, прогнозиране и планиране;

 • Анализ на разходите.

 

Ползите от ERP система.

 • Преосмисляне и реорганизация на управлението;

 • Пълен контрол и взимане на правилни управленски решения;

 • По-ефективно използване на времето, ресурсите и активите на фирмата;

 • Минимизиране на разходите;

 • Максимален ефект от възвращаемостта на инвестицията за внедряване на ERP системата;

 • Минимално време за извличане на информацията;

 • Устойчивост при конкуренция.Висока конкурентноспособност.

 • Гъвкаво реагиранe на промените на пазара.

 • Прозрачност при взимането на решения.